Algemene Voorwaarden

Op alle offertes, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

 

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het voertuigenwasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuigenwasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het voertuigenwasbedrijf.

Artikel 1

Instructies

Cliënt dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het voertuigenwasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 2

Geschiktheid van het voertuig;

Bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

 • de op de autowasinstallatie aangegeven maximum­afmeting mogen niet worden overschreden; in geval van truckclean geldt dat de wettelijke maximale hoogte niet mag worden overschreden.
 • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autow asinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten­ en koplampwissers; ook niet­ orginele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het voertuigenwasbedrijf om advies te vragen.

Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het voertuigenwasbedrijf te melden.

Artikel 3

Wasresultaat

Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. Indien cliënt dit wenst kan de medewerker met speciale reinigingsmiddelen trachten vet en teer te verwijderen, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, en geschied dit voor risico van cliënt. Het voertuigenwasbedrijf is niet aansprakelijk voor onstaande schade door gebruik van speciale reinigingsmiddelen.

Artikel 4

Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het voertuigenwasbedrijf aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het voertuigenwasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autobedrijf te kiezen programma.

Artikel 5 Schade

 1. Het voertuigenwasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen, met uitzondering van onder Artikel 3 genoemde voorwaarden, of gebreken van de installatie. De aansprakelijkheid van het voertuigenwasbedrijf, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsv erzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het voertuigenwasbedrijf beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. D e in deze voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het voertuigenwasbedrijf of haar ondergeschikten.
 4. C liënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het voertuigenwasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen.
 5. Het voertuigenwasbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. S chades waarvoor cliënt meent dat het voertuigenwasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het voertuigenwasbedrijf te worden gemeld. Het voertuigenwasbedrijf dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. Het voertuigenwasbedrijf honoreert geen verzoeken van cliënt tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het voertuigenwasbed rijf.
 7. Wij kunnen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. het rij risico. Wij gaan ervan uit dat ieder voertuig (incl. oplegger) waarin wij rijden een WAM en een casco verzekering heeft waarop het risico rijden meeverzekerd is. *

* Eventuele eigen risico’s komen dan ook voor uw risico en rekening.*

Artikel 6

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop het voertuigenwasbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het voertuigenwasbedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7

Weigeren van klanten

Het voertuigenwasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8

Aanbiedingen en offertes

 1. A lle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. D e door het voertuigenwasbedrijf gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het voertuigenwasbedrijf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigs, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. I ndien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod in het voertuigenwasbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrecht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gedel niet automitsch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 9 Betaling

 1. B etaling op ontvangstdatum factuur, op een door het voertuigenwasbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplchting niet op.
 2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot hete moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. I n geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van het voertuigenwasbedrijf op de cliënt onmiddelijk opeisbaar.
 4. Het voertuigenwasbedrijf kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekenning aanwijst. Het voertuigenwasbedrijf kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Indien betaling op ontvangstdatum factuur geschiedt zal door het voertuigenwasbedrijf geen toeslag in rekening worden gebracht.
 6. Indien betaling na ontvangstdatum factuur geschiedt is cliënt een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10

Incassokosten

 1. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechtelijke voor rekening van cliënt. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van de geldv ordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. I ndien het voertuigenwasbedrijf hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. D e eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

Artikel 11

Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van het voertuigenwasbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het voertuigenwasbedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgends de wet bevoegde rechter.

Artikel 12

Toepasselijke recht

Op elke overeenkomst tussen het voertuigenwasbedrijf en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kanton van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.